Reisevilkår grupper

Generelle avtalevilkår ved bestilling av gruppereise i Turop Norge AS

Vår målsetting
Turop Norge AS har som målsetting å ligge over konkurrentene i kvalitet på alle deler av et turoppdrag samtidig som vi holder en konkurransedyktig pris.  Vi skreddersyr alle turene etter hver gruppes individuelle ønsker, og hjelper til med alle detaljer i turplanleggingen.  Vi har et stort kontaktnett i inn- og utland som hjelper oss med å arrangere spennende utflukter, kveldsarrangementer, bedrifts- og institusjonsbesøk, sightseeing og ellers alt hva kunden ønsker og vi finner ut av.

Økonomisk og juridisk trygghet for kunden
Turop Norge har stilt de nødvendige garantier overfor Reisegarantifondet og er derved også tilknyttet Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.  Pakkereiseloven av 15. juni 2018 har bestemmelser som regulerer rettigheter og plikter mellom turoperatør og den reisende. 
Pakkereiseloven er tilgjengelig på internett på adressen  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32

Tilbud
Pristilbud på gruppereiser gis normalt basert på et gitt deltakerantall, eller i flere alternativer basert på varierende deltakerantall.  Ofte kan det i tilbud være kalkulert inn en eller flere frie ledere.  Når prisen er knyttet opp mot et bestemt antall deltakere, er det å forstå som betalende deltakere.  Eventuelle frie ledere kommer i tillegg.

Det er det faktiske antall betalende deltakere i gruppen som er avgjørende for prisen. Dersom en enkeltvis avbestilling gir rett til tilbakebetaling fra turarrangør, vil det faktiske antall betalende deltakere bli tilsvarende redusert.  Dette kan da føre til en prisøkning på turen, avhengig av hvilke forutsetninger turprisen er gitt under.  Dersom en enkeltvis avbestilling åpner for tilbakebetaling fra forsikringsselskap - gjennom en avbestillingsforsikring som den enkelte reisende selv måtte ha tegnet - vil dette ikke påvirke faktisk antall betalende reisende og vil derfor ikke påvirke prisen for de øvrige som gjennomfører reisen.

Bestilling
Når en kunde velger å bestille et turarrangement i henhold til et mottatt tilbud, foretar Turop Norge de nødvendige reservasjoner og bekrefter deretter turen med tilhørende pris til kunden.  Fra dette tidspunkt er bestillingen forpliktende for begge parter.  Etter dette tidspunkt kan Turop Norge bare heve prisen som følge av forhold utenfor egen kontroll.  Endringer i turprogrammet kan bare gjøres etter nærmere avtale.  Ved bestilling vil det normalt innkreves et depositum på minimum kr 100 på påmeldt betalende deltaker.  Sum innbetalt depositum kommer til fradrag i restoppgjøret.

Hva turprisen inkluderer
Når gruppen overnatter på hotell, gjelder prisen normalt pr person i delt dobbeltrom/2-sengsrom.  På enkelte turer kan det benyttes rom for mer enn 2 personer, men da kun etter nærmere avtale.  De som bestiller enkeltrom, må betale et enkeltromstillegg.  Det samme gjelder eventuell enkellugar på ferjer.  Deltakere som reiser alene, og som i utgangspunktet ikke ønsker enkeltrom, kan dele rom med annen i gruppen dersom det passer slik.  Hvis 1 av 2 personer som  i utgangspunktet skulle reise sammen og ligge på dobbeltrom, avbestiller, vil det da kunne medføre at den som så reiser alene må ligge på enkeltrom og blir belastet enkeltromstillegg.  Det samme gjelder eventuelt ekstra lugartillegg.  (Se mer om dette nedenfor, under avsnittet enkeltvise avbestillinger.)

Betalingsvilkår
Turens pris forfaller normalt til betaling 14 dager før avreise, hvis ikke annet er avtalt. Det kan ofte være aktuelt med delbetaling(er) på tidligere tidspunkt, det avtales da i hvert enkelt tilfelle med rimelig betalingsfrist.  Normalt utstedes én faktura på totalbeløpet til gruppens kontaktperson.  Det kan også sendes faktura til hver enkelt deltaker, men det påløper da et faktureringsgebyr på kr 25 pr enkeltfaktura.  Når en representant for gruppen har foretatt bestilling – av turen i sin helhet og/eller enkeltytelser til noen av deltakerne, er den som bestiller ytelsen medansvarlig for riktig betaling, også når faktura sendes direkte til den enkelte turdeltaker.

Avbestillingsregler
Det skilles mellom total avbestilling av hele turopplegget og enkeltvis avbestilling, altså der en eller flere av deltakerne avbestiller sin billett, mens turen blir gjennomført for de øvrige deltakerne.

Total avbestilling
Etter at turoppdraget er bestilt på forpliktende måte,  gjelder et avbestillingsgebyr på minimum kr 100 pr påmeldt deltaker.  I tillegg kan kreves dekket inn alle reelle kostnader ved avbestillingen.  Slike kostnader kan være knyttet til bestilte og ikke refunderbare ytelser fra underleverandører (transportselskap, overnattingsbedrift m.m.).  Disse kostnadene vil normalt tilta i omfang fram mot avreisedato, og avbestilling kort tid før avreise kan medføre at hele turens pris må innbetales selv om reisen avbestilles.   Avbestillingsgebyr og dekning av andre avbestillingskostnader kan innkreves uavhengig av om turprisen, helt eller delvis, er forfalt og/eller innbetalt.  Betalingsforpliktelsen oppstår altså ved en forpliktende bestilling som ikke nødvendigvis er samtidig med betalingstidspunkt.

Enkeltvise avbestillinger
Enkeltvis avbestilling foretatt etter at forpliktende bestilling er innkommet, medfører gebyr.  Når ikke annet er særskilt avtalt, anses en forpliktende bestilling som endelig, og avbestilling etter dette tidspunkt gir ikke rett til refusjon.  Påmeldte deltakere som ser en mulighet for at avbestilling kan bli aktuelt, kan ta kontakt med Turop Norge for å forhøre seg om mulighetene for spesiell avtale.  Grunnen til disse relativt strenge avbestillingsreglene er at vi som turoperatør inngår forpliktende avtaler med våre underleverandører på et tidlig stadium i turplanleggingen. Våre grupper har også normalt avtalt pris basert på et bestemt antall deltakere, og når enkeltvise avbestillinger fører til lavere deltakerantall på turen,  ville det medføre økt andel felleskostnader på de som reiser, noe de fleste grupper ikke er interessert i.  De fleste avbestillinger skjer imidlertid som følge av sykdom, og de som i en slik situasjon har avbestillingsforsikring, er dekket gjennom denne etter de regler som det enkelte forsikringsselskap har fastsatt.

Vær også oppmerksom på at hvis en person man reiser sammen med, avbestiller, kan det føre til at den andre personen som gjennomfører reisen, kan bli belastet enkeltromstillegg og kanskje også ekstra lugartillegg på turer hvor det inngår nattseilinger med ferje.  Turop Norge forsøker i slike situasjoner å finne de beste løsningene.  Hvis flere deltakere i gruppen kjenner hverandre, kan det kanskje avtales et 3-sengsrom/3-sengs lugar slik at uforutsette pristillegg unngås.  Ta kontakt med Turop Norge for å se hvilke muligheter som finnes.

Avbestillingsbeskyttelse/Avbestillingsforsikring
Avbestillingsbeskyttelse (også kalt avbestillingsforsikring) er frivillig og kan tegnes i de fleste forsikringsselskaper, gjerne som del av en helårs reiseforsikring.  De som har tegnet slik avbestillingsbeskyttelse, vil etter det involverte forsikringsselskaps regler få dekket sine kostnader.   Dette vil da være et oppgjør mellom den reisende og dennes forsikringsselskap og er Turop Norge AS uvedkommende.

Reiseforsikring
Reiseforsikring er frivillig og kan tegnes av hver enkelt reisende eller gruppen samlet.  Reiseforsikring har mange i dag på helårsbasis gjennom sitt eget forsikringsselskap.  Noen land i verden setter som vilkår for innreise at man har reiseforsikring, men de fleste land stiller ikke slikt krav. Men selv om det strengt tatt ikke er påbudt, fraråder vi sterkt å reise utenlands uten å ha tegnet reiseforsikring med tilfredsstillende dekning.  Ta gjerne kontakt med Turop Norge for mer informasjon og råd om reiseforsikring.  Europeisk helsetrygdkort (tidl. E-111 blanketten) er ingen reiseforsikring, kun en dokumentasjon for de avtaler Norge har inngått med EØS-land om assistanse ved sykdom, og i noen tilfeller også ved tannlegeassistanse.  Europeisk helsetrygdkort erstatter ikke reiseforsikring.  (Helsetrygdkortet gir f.eks. ingen dekning ved nødvendig hjemtransport ved sykdom) 
Mer info om helsetrygdkort på nettet:
https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

Force Majeure-situasjoner
Eksempler på force majeure-situasjoner kan være fly eller ferjer som blir forsinket eller innstilt pga tekniske årsaker, streik, dårlig vær og annet. Force Majeure er altså en inntruffet situasjon som turoperatøren ikke har innflytelse over.  Force Majeure  kan føre til endringer i turprogrammet og ekstrakostnader kan påløpe ved f. eks. behov for ekstra overnatting, bespisning, ubekvemme situasjoner og annet.   I slike situasjoner vil Turop Norge gjøre sitt ytterste for å finne den beste løsningen på problemet.  Ofte vil vi også lykkes i å plassere ekstrakostnader på den av våre underleverandører  (f. eks. fly- eller ferjeselskap) som er nærmest til å bære ansvaret for situasjonen.  Turop Norge som turoperatør påtar seg ikke selvstendig økonomisk ansvar for en force majeure-situasjon.  Oppstår en force majeure-situasjon under turen, må gruppeleder kontakte Turop Norge snarest. (Turop Norge har 24 timers telefonservice)

Reklamasjoner
Turop Norge har som målsetting å legge opp turen slik at kunden ikke har grunnlag for å klage på noe. Dersom det likevel oppstår noe på turen som ikke er tilfredsstillende, skal, hvis mulig, problemet forsøkes løst på stedet.  Gruppeleder bør ta kontakt med Turop Norge omgående i en slik situasjon.  Hvis problemet ikke kan løses på en hensiktsmessig måte underveis, kan den reisende eller dennes gruppeleder ta saken opp med Turop Norge etter hjemkomst.  Turop Norge vil medvirke til å finne en minnelig løsning som er tilfredsstillende for alle involverte parter.  Dersom det ikke oppnås en minnelig løsning, kan partene bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.  Denne nemndas vedtak er rådgivende.  Skulle så galt skje, at en eller begge parter ikke finner å kunne innrette seg etter nemndas vedtak, kan saken bringes inn til behandling for de vanlige domstoler. 

Gyldighet
Disse generelle avtalevilkårene gjelder for den reisen henvisning til vilkårene er knyttet opp mot. 
Turop Norge kan fortløpende endre vilkårene for senere reiser. Vilkårene er sist endret 01.01.2020.


skriv ut vilkårene

Gruppeturer | Skoleturer | Korpsturer | Ungdomsturer | Seniorturer | Bedriftsturer | Foreningsturer | Individuelt reisende | Flybilletter | Ferjebilletter
Overnatting | Leiebil | Pakker | Turforslag | Turoversikt | Bilder | Nyheter | Om oss | Reisebransje | Travel trade | Vilkår | Gode råd | English | Kontakt

Turop Norge AS ble stiftet i 1993 og eies 100% av
Stig Bohne som også er selskapets daglige leder.

Turop Norge AS er din spesialist på gruppereiser og betjener alle typer gruppekunder; skole- og studiegrupper, skolekorps, bedrifter, pensjonistforeninger med mer.

Vi skreddersyr deres reise!


Turop Norge AS
 
Husvollen 30
 N-4517 Mandal  -  post@turop.no
  mail@turop.no   stig.bohne@turop.no
 Tlf.: (+47) 918 64 938

Alt innhold tilhører Turop Norge AS       Web: Salit